Rīga Plaza

Pirmdiena - Sestdiena
10:00 - 21:00

Svētdiena
10:00 - 20:00

Maxima

Pirmdiena - Svētdiena
08:00 - 22:00

Apollo Kino

Pirmdiena - Svētdiena
10:00 - 23:00

Gan Bei

Pirmdiena - Svētdiena
10:00 - 22:00

MyFitness

Pirmdiena - Ceturdiena
06:30 - 23:00

Piektdiena
06:30 - 22:00

Sestdiena - Svētdiena
09:00 - 21:00

Narvesen

Pirmdiena - Sestdiena
09:00 - 21:00

Svētdiena
10:00 - 20:00

O’Learys sporta bar and entertainment centre

Pirmdiena - Ceturdiena
11:00 - 22:00

Piektdiena
11:00 - 23:00

Sestdiena
10:00 - 23:00

Svētdiena
10:00 - 22:00

Swedbank

Pirmdiena - Piektdiena
10:00 - 19:00

Sestdiena
10:00 - 16:00

Dearte

Pirmdiena - Svētdiena
10:00 - 22:00

Terms of use of the gift card

“RĪGA PLAZA” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

 Spēkā no 08.05.2023.

Šie noteikumi nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Transact Pro” sadarbībā ar tirdzniecības centru “Rīga Plaza” (SIA „LSREF3 Riga Plaza”, vienotais reģistrācijas numurs 40103990335) emitēto elektronisko dāvanu karšu, kas satur “Transact Pro” emitēto elektronisko naudu izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Elektroniskās dāvanu kartes tiek izsniegtas, lai Pircēji un Lietotāji, tās izmantojot, norēķinātos klātienē par modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” pieejamām precēm un pakalpojumiem ar tajās esošo emitenta emitēto elektronisko naudu. Dāvanu kartes nav paredzētas skaidras naudas izsniegšanai un pirkumiem internetā.

 1. Definīcijas

Apstrādātājs - Pārziņa ar līgumu pilnvarota persona, kas veic Pircēju datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un atbilstoši tā noteiktajiem mērķiem un apjomam, lai nodrošinātu pakalpojumu izpildi.

Autorizācija – Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process Emitenta atļaujas veikt Darījumu pieprasīšanai.

Cenrādis – spēkā esošs Komisijas maksu saraksts, kas pieejams Dāvanu karšu iegādes vietā Rīga Plaza Infocentrā un Rīga Plaza interneta vietnē www.rigaplaza.lv.

Darījums – Tirgotāja iniciēta finansiāla darbība, kurā Lietotājs veic samaksu par pirkumu vai pakalpojumu, norēķinoties ar Kartes kontā esošo Emitenta emitēto elektronisko naudu, izmantojot Karti.

Dāvanu karte, Karte – Emitenta maksājumu pakalpojuma ietvaros izdota MasterCard zīmola elektroniskā dāvanu karte, kas ir anonīms maksājuma instruments ar unikālu numuru un kura ir paredzēta Darījumu veikšanai – preču un pakalpojumu apmaksai Tirgotāju tirdzniecības vietās Rīga Plaza ar Emitenta emitēto elektronisko naudu. Kartēm var būt vairāki dizaini.

Dāvanu kartes līgums – dokumentu kopums, kas reglamentē Pircēja, Lietotāja, Emitenta un Pārstāvja tiesības un pienākumus, emitējot elektronisko naudu, izdodot, pārdodot, apkalpojot un lietojot Dāvanu karti. Dāvanu kartes līgums sastāv no Noteikumiem, Cenrāža un Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumiem.

Lietošanas termiņš – termiņš, kura laikā ar Kartes palīdzību var apmaksāt preces un pakalpojumus; šis termiņš ir norādīts uz Kartes.

Emitents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Transact Pro”, vienotais reģistrācijas numurs 41503033127, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, interneta vietne: www.transactpro.lv, licencēta elektroniskās naudas iestāde ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus licenču reģistrā ar Nr. 06.12.04.416/359 un kuras darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Emitents veic elektroniskās naudas emisiju, Dāvanu karšu izgatavošanu, izdošanu, norēķinu nodrošināšanu par Darījumiem un citas Noteikumos paredzētās darbības.

Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumi – Emitenta apstiprināti noteikumi, kas piemērojami Kartēm, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem. Šo noteikumu aktuālā versija ir pieejama Emitenta mājas lapā www.transactpro.lv un Emitenta birojā.

Kartes aktivizēšana – darbība, kuru iniciē Pārstāvja pilnvarota persona Kartes iegādes brīdī un kuras laikā Kartei tiek piešķirts Lietošanas termiņš un Pircēja izvēlēta Nominālvērtība. Karte ir derīga lietošanai ar tās iegādes brīdi.

Kartes nozaudēšana – Kartes nozaudēšana, nozagšana.

Komisijas maksa – maksa par pakalpojumiem, kas tiek saņemti saistībā ar Karti; tiek noteikta atbilstoši spēkā esošam Cenrādim.

Lietotājs – pilnu 15 (piecpadsmit) gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura izmanto Karti Darījumu veikšanai un kuras paraksta paraugs ir uz Kartes.

Nominālvērtība – uz Kartes norādītā vērtība EUR, ko Pircējs Kartes iegādes brīdī samaksā Pārstāvim un kas ir ekvivalenta Kartes kontā esošajai elektroniskās naudas summai.

Noteikumi – šie “Rīga Plaza” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi, kas ir saistoši Emitentam, Tirgotājiem, Pircējiem un Lietotājiem.

Pārstāvis – SIA „LSREF3 Riga Plaza”, vienotais reģistrācijas numurs 40103990335, Emitenta pilnvarota persona, kas Rīga Plaza Infocentrā Emitenta vārdā un uzdevumā izplata Kartes un pārstāv Emitentu attiecībās ar Pircējiem un Lietotājiem.

Pārzinis - juridiska persona , kas uz tiesiska pamata un atbilstoši Regulas prasībām veic Pircēju iesniegto personas datu apstrādi.

PIN kods – četru ciparu kombinācija – 1234, ko Lietotājs izmanto, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Kartes klātbūtni, kā arī apskatot Kartes konta atlikumu bankomātā.

Pircējs – pilnu 15 (piecpadsmit) gadu vecumu sasniegusi fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas Karti (-es).

Regula - Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (pieņemšanas datums - 2016. gada 27. aprīlis, piemērojama ar 2018.gada 25. maiju) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atcel Direktīvu 95/46/EK.

Rīga Plaza vai Modes un izklaides centrs “Rīga Plaza” – centrs, kurā izvietotas Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietas un kas atrodas pēc adreses Mūkusalas iela 71, Rīga; interneta vietnes adrese: www.rigaplaza.lv.

Rīga Plaza Infocentrs vai Infocentrs – Karšu tirdzniecības vieta Rīga Plaza ietvaros, kur iespējams iegādāties Dāvanu karti, kā arī veikt citas Noteikumos paredzētās darbības.

Tirgotājs – juridiska persona, kura ir noslēgusi Telpu nomas līgumu ar Rīga Plaza un kura pieņem Karti Darījumu apmaksai.

 1. Vispārējie noteikumi
  • Karte ir anonīma un uz tās netiek norādīts Pircēja vai Lietotāja vārds un uzvārds vai nosaukums.
  • Kartei ir ierobežots Lietošanas termiņš, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, skaitot no Kartes aktivizēšanas dienas (iegādes datuma).
  • Kartei ir ierobežota minimālā un maksimālā pieļaujamā Nominālvērtība, kas nedrīkst būt mazāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents 10,00 EUR (desmit eiro) un lielāka par elektroniskās naudas apmēru, kas ekvivalents 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro).
  • Ar Karti var norēķināties tikai Rīga Plaza ietvaros izvietotajās Tirgotāju preču un pakalpojumu sniegšanas vietās, kurās ir iespējams norēķināties ar MasterCard zīmola maksājumu kartēm.
  • Karti var izmantot vairāku Darījumu veikšanai tās Lietošanas termiņa un Nominālvērtības ietvaros.
 1. Karšu iegāde
  • Kartes var iegadāties Rīga Plaza Infocentrā un tiešsaistē rigaplaza.lv (internetā veikto Karšu pirkumu apstrāde notiek darba dienās no plkst. 9-17). Kartes var iegādāties gan fiziska, gan juridiska persona. Infocentra darbiniekam pamatotu šaubu gadījumā par Pircēja vecumu ir pienākums pieprasīt Pircējam pirms Kartes iegādes vai izsniegšanas uzrādīt derīgu Pircēja personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību, lai pārliecinātos, ka Pircējs ir sasniedzis pilnu 15 gadu vecumu.
  • Vienas dienas laikā vienas fiziskas vai juridiskas personas Dāvanu karšu pirkumi nedrīkst pārsniegt kopējo karšu Nominālvērtību, kuras ekvivalents ir 400,00 EUR (četri simti eiro).
  • Kartes iegādes brīdī Pircējam ir jāveic samaksa apmērā, kas ekvivalents pilnai Kartes Nominālvērtībai, un jāsamaksā Kartes izsniegšanas maksa, ja tāda ir noteikta. Samaksa veicama skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kuru pieņem Pārstāvis, vai, iegādājoties Karti internetā, izmantojot maksājumu platformu, kuru nodrošina Pārstāvja sadarbības partneris MakeCommerce (www.makecommerce.lv). Samaksu par Karti nav iespējams veikt ar citām dāvanu kartēm, čekiem vai tamlīdzīgiem maksājumu instrumentiem..
  • Kartes Nominālvērtību izvēlas Pircējs tās iegādes brīdī, ņemot vērā Noteikumu 2.3.punktu.
  • Pēc Kartes Nominālvērtības apmaksas Karte tiek aktivizēta. Kartes aktivizēšana ir pabeigta brīdī, kad Pārstāvis izdrukā Kartes iegādes darījumu apliecinošu kases čeku. Pircējam tiek izsniegta Karte ar uz tās izdrukātu Nominālvērtību. Kopā ar Karti Pircējam tiek izsniegts Kartes pirkuma čeks un Kartes iemaksas čeks atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai.
  • Juridiskām personām, kuras vēlas iegādāties Kartes ar pārskaitījumu, tiek piemērots Noteikumu 5.punkta sadaļā noteiktais.
  • Pircējam nekavējoties pēc Kartes saņemšanas ir jāpārbauda uz Kartes un Kartes iemaksas čekā norādītā Nominālvērtība un, vai Karte nav bojāta. Ja Pircējs konstatē neatbilstības, tā pienākums ir nekavējoties informēt Pārstāvja darbinieku. Ja rodas strīds par Nominālvērtību, par noteicošo ir uzskatāma Nominālvērtības summa, kas norādīta Kartes pirkuma un Kartes iemaksas čekā. Ja Pircējs nevar iesniegt attiecīgo čeku, par Nominālvērtību tiek uzskatīta elektroniskās nauda summa, kas ekvivalenta naudas summai, kura tiek konstatēta atbilstoši Infocentra kases aparāta, kas izsniedza attiecīgo čeku, datiem.
  • Pircējam ir obligāti jāsaglabā darījumu apliecinošs kases čeks un Kartes iemaksas čeks, kas ir vienīgais Dāvanu kartes iegādes pierādījums. To nepieciešams uzrādīt Dāvanu kartes nozaudēšanas gadījumā.
  • Kartes iegāde apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un pilnībā tiem piekrīt, ar konkludentām darbībām piekrīt Dāvanu kartes līguma noslēgšanai ar Emitentu, kuru pārstāv Pārstāvis. Ar Dāvanu kartes iegādes brīdi Pircējam kļūst saistoši Noteikumi un Cenrādis.
  • Pēc Pircēja izvēles Kartes var tikt piegādātas Pircējam 2-3 darba dienu laikā ar DPD kurjeru uz adresi Latvijas Republikas teritorijā. Pircējs Karšu iegādes brīdī apmaksā piegādes izmaksas saskaņā ar Cenrādi. Svētku laikā (piemēram, Ziemassvētki, Jaunais gads) piegāde var aizņemt ilgāku laiku. Šādā gadījumā par Kartes iegādes un izsniegšanas Pircējam brīdi tiks uzskatīta Kartes nodošana DPD kurjeram piegādes veikšanai, Pārstāvis neatbild par Kartes savlaicīgu un pienācīgu piegādi saņēmējam.
 2. Karšu iegādes ierobežojumi
  • Pircējs vienā reizē bez Pircēja izpētes var iegādāties Dāvanu kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kuras ekvivalents nepārsniedz 400,00 EUR (četri simti eiro), ievērojot 2.3.punktā noteiktos Kartes Nominālvērtības ierobežojumus.
  • Lielāku Karšu skaitu vai Kartes ar lielāku kopējo Nominālvērtību summu ir iespējams iegādāties Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā, veicot Pircēja izpēti atbilstoši Emitenta prasībām.
  • Emitentam un Riga Plaza ir tiesības atteikties izsniegt Pircējam Dāvanu kartes, ja ir aizdomas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma vai proliferācijas finansēšanas mēģinājumu, starptautisko vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumu, apiešanu vai apiešanas mēģinājumu, kā arī citos normatīvajos aktos vai šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
 1. Karšu iegāde vairumā
  • Juridiskās personas, kas vēlas iegādāties Kartes par kopējo Nominālvērtību summu, kas ir lielāka par 400,00 EUR, noslēdz atsevišķu Dāvanu karšu pirkuma līgumu, Infocentrā aizpildot vai no vietnes rigaplaza.lv izdrukājot, aizpildot un parakstot vai nosūtot uz e-pasta adresi aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikuma formu, kurā, cita starpā, norādāms Dāvanu karšu iegādes mērķis. Pircējam ir pienākums saglabāt informāciju par Dāvanu karšu tālāku nodošanu Lietotājam.
  • Ja Pircējs vēlas pasūtīt un iegādāties Kartes ar pārskaitījumu vai apmaksāt ar maksājumu karti, pēc Karšu pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam tiek nosūtīts rēķins.
  • Pircējam ir pienākums rēķinu samaksāt 10 (desmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas. Ja maksājums noteiktajā termiņā nav veikts, tad ne Pārstāvim, ne Emitentam šis pasūtījums nav saistošs.
  • Rīga Plaza 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minētā rēķina samaksas pilnā apmērā sagatavo Kartes un paziņo Pircējam par iespēju saņemt pasūtījumu.
  • Ja Pircējs ir iegādājies Kartes rigaplaza.lv vietnē, Pircēja pilnvarotais pārstāvis saņem Kartes ar piegādi uz Pircēja pieteikumā norādītu adresi (ja tiek piedāvāts šāds saņemšanas veids), vai Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis saņem pasūtītās Kartes Rīga Plaza Infocentrā, iesniedzot pilnvarojuma tiesības apliecinošu dokumentu. Kartes tiek piegādātas / nodotas kopā ar preču pavadzīmi vai pieņemšanas – nodošanas aktu. Pārstāvim / Infocentra darbiniekam pamatotu šaubu gadījumā par Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja vecumu ir tiesības pieprasīt, t.sk. ar kurjera starpniecību Pircējam vai Pircēja pilnvarotajam pārstāvim, savukārt Pircējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim - pienākums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību.
  • Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis Karšu saņemšanas laikā pārbauda saņemto Karšu skaitu, uz Kartēm un pavaddokumentā uzrādītās Nominālvērtības, kā arī pārbauda, vai Kartes nav acīmredzami bojātas. Konstatējot neatbilstības, Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis to nekavējoties dara zināmu Infocentra darbiniekam. Pēc Karšu izsniegšanas nekādas pretenzijas par Karšu skaita un Nominālvērtību atbilstību pasūtījumam, kā arī Karšu stāvokli netiek pieņemtas.
 2. Pircēja izpēte
  • Emitentam un Rīga Plaza pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam ir tiesības, un Noteikumu 4.2. punktā minētajā gadījumā – pienākums veikt Pircēja izpēti normatīvajos aktos un Emitenta klientu izpētes politikās un procedūrās noteiktajā kārtībā.
  • Rīga Plaza pirms Dāvanu kartes izsniegšanas Pircējam, bet Tirgotājam pamatotu šaubu gadījumā - pirms Kartes pieņemšanas Darījuma apmaksai ir pienākums pārliecināties par Pircēja vecuma atbilstību Noteikumiem, pārbaudot Pircēja uzrādītu derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  • Gan Emitents, gan Rīga Plaza ir tiesīgi atteikties izsniegt Dāvanu karti, ja Pircēja izpēte atbilstoši 6.1. un 6.2. noteikumiem nav iespējama, bet Tirgotājs ir tiesīgs nepieņemt Karti Darījuma apmaksai, ja nav iespējama 6.2. punkta noteikumu izpilde.
 3. Pircēja un Lietotāja tiesības un pienākumi
  • Pircējam ir tiesības nodot Karti lietošanā jebkurai trešajai personai – Lietotājam – vai arī lietot to pašam. Nododot Karti Lietotājam, Pircējam ir pienākums Lietotāju iepazīstināt ar Noteikumiem, Cenrādi un citu informāciju, kas attiecas uz Kartēm. Tāpat Lietotājam ir tiesības Karti nodot tālāk citiem Lietotājiem bez ierobežojumiem, veicot šai Noteikumu punktā paredzētās Pircēja darbības.
  • Lietotājs iegūst visas Lietotāja tiesības un pienākumus ar Kartes saņemšanas un parakstīšanas brīdi. Ar brīdi, kad Lietotājs sāk lietot Karti, t.sk. vēršas pie Riga Plaza vai Emitenta ar jebkāda satura pieteikumu saistībā ar Karti vai tās lietošanu, Lietotājs iegūst arī visus pienākumus, kas saistīti ar Kartes lietošanu, t.sk. tam kļūst saistoši šie Noteikumi.
  • Pircējam /Lietotājam ir tiesības neierobežoti norēķināties ar Karti pie Tirgotājiem tās Lietošanas termiņa laikā un līdz brīdim, kamēr Darījumu un Komisijas maksu kopsumma nepārsniedz Kartes Nominālvērtību.
  • Pircējam / Lietotājam atbilstoši Noteikumiem ir tiesības bojātu Karti nodot atpakaļ Pārstāvim. Kartes maiņa tiek veikta tikai gadījumā, ja tiek iesniegta bojātā Karte un tai nav viltojuma pazīmju.
  • Pircējs / Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir tiesības ziņot atbildīgajām iestādēm un tiesības pieprasīt Pircēja un Lietotāja identifikāciju gadījumos, kad Pārstāvim, Tirgotājam vai Emitentam ir pamats uzskatīt, ka Pircējs vai Lietotājs plāno veikt vai ir veicis aizdomīgu darījumu.
  • Pircējs un Lietotājs uzņemas visus riskus par Kartes nozaudēšanu vai iespējamo bojāeju ar brīdi, kad Karte izsniegta Pircējam atbilstoši šiem Noteikumiem. Kartes nozaudēšanas gadījumā, kad pastāv risks Kartes nesankcionētai lietošanai, attiecīgā Karte tiek bloķēta, Pircējam vai Lietotājam piesakot Kartes bloķēšanu pa tālruni 67222 555 un pēc iespējas īsākā laikā iesniedzot arī atbilstoša satura rakstisku paziņojumu. Bloķējot karti, jānosauc vārds, uzvārds, kontaktinformācija, Kartes vai Kartes konta numurs (daļa, kas redzama uz Kartes iegādi apliecinoša kases čeka). Visu risku par iespējamiem nesankcionētiem Darījumiem ar Karti līdz brīdim, kad tā tiek bloķēta, uzņemas attiecīgi Pircējs vai Lietotājs; tā kā Karte ir zemas vērtības maksājuma instruments un tās Nominālvērtība nepārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro), Emitents neatlīdzina Pircējam un Lietotājam zaudējumus par neautorizētiem Darījumiem, kas veikti ar Karti.
  • Lietotājam vai Pircējam ir tiesības pieprasīt nozaudētas vai nozagtas Kartes nomaiņu pret jaunu Karti ar tādu atlikumu, kāds bija nozagtajai vai nozaudētajai Kartei, ja ievēroti 7.6.punktā minētie nosacījumi, Lietotājs vai Pircējs ir iesniedzis pieteikumu Kartes aizvietošanai, uzrādot Kartes iegādes čeku vai citu dokumentu, kas pierāda Kartes iegūšanu tiesiskā ceļā, un samaksājot Komisijas maksu par Kartes aizvietošanu (tās ekvivalents var tikt ieturēts no Kartes elektroniskās naudas atlikuma). Emitentam ir tiesības atteikt Kartes aizvietošanu, ja Lietotāja vai Pircēja norādītā informācija ir neprecīza vai nepatiesa vai Kartes atlikums iztērēts līdz tās bloķēšanai.
 4. Pirkumi ar Karti
  • Karti ir iespējams lietot Darījumiem uzreiz pēc tās iegādes un Kartes aktivizēšanas.
  • Pirms pirkumu veikšanas ar Karti Kartes Lietotājam ir jāparakstās uz Kartes.
  • Pirkumus ar Karti veic, iesniedzot Karti Tirgotāja darbiniekam pirms Darījuma veikšanas.
  • Lai veiktu Darījumu, Tirgotāja darbinieks uzsāk Kartes Autorizāciju.
  • Ja Autorizācija ir veiksmīga, tad no Kartes konta tiek atskaitīta elektroniskā nauda, ekvivalenta pirkuma summai, un Lietotājs saņem Darījumu apliecinošu kases un POS termināla čeku. Lietotājam ir pienākums parakstīt vienu POS termināla čeka eksemplāru un iesniegt to atpakaļ Tirgotāja darbiniekam, otru saglabāt gadījumam, ja Emitents to pieprasa, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz Pircēja un Lietotāja pieteiktajām pretenzijām.
  • Ja Autorizācija nav veiksmīga, jo:
   • Kartes kontā nav pietiekams atlikums Darījuma veikšanai, Lietotājam ir tiesības samaksāt starpību ar citu Karti, skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti, ja šādu iespēju paredz Tirgotājs;
   • Kartei ir beidzies Lietošanas termiņš, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes atjaunošanai atbilstoši šiem Noteikumiem, samaksājot Komisijas maksu;
   • Karte ir bojāta, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Kartes aizvietošanai atbilstoši šiem Noteikumiem;
   • netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai radušās citas tehniskas problēmas, tad Lietotājam apmaksa par konkrēto preci vai pakalpojumu jāveic, izmantojot citu norēķinu līdzekli, ja tas ir iespējams. Ja šāds neveiksmīgs pirkuma mēģinājums notiek Kartes Lietošanas termiņa pēdējā dienā, tad Lietotājam ir tiesības bez Komisijas maksas samaksas prasīt Kartes Lietošanas termiņa pagarinājumu ne īsāku par vienu dienu.
  • Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja Kartes konta atlikums ir ekvivalents 0,00 EUR (nulle eiro), tai ir beidzies Lietošanas termiņš, tā ir bojāta vai saņemts Autorizācijas atteikums sakarā ar Kartes paziņošanu par nozagtu vai nozaudētu.
  • Tirgotājs var nepieņemt Karti Darījuma veikšanai, ja darbiniekam ir aizdomas, ka Karte ir viltota vai Kartes drošības parametri neatbilst starptautisko maksājumu sistēmu noteikumiem. Pastāvot šādām aizdomām, Tirgotājs var aizturēt Karti. Aizturētās Kartes tiek nodotas Emitentam lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ar tām.
  • Ja kāds Tirgotājs nepieņem Karti preču vai pakalpojumu apmaksai, vai ja Lietotājam rodas pamatotas aizdomas par to, ka Tirgotājs nevajadzīgi nolasa Kartes datus vairākkārt vai veic citas aizdomīgas darbības ar Karti, vai bez pamatota iemesla atsaka Lietotājam Darījuma veikšanu ar Karti, Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt par to Infocentra pārstāvi vai Emitentu, un pēc pieprasījuma sniegt rakstisku paskaidrojumu, fiksējot radušos situāciju un visus apstākļus. Ja Lietotājs neievēro minētajā Noteikumu punktā noteikto attiecībā uz pienākumu informēt par iespējamu vai konstatētu Tirgotāja neatbilstošu rīcību, Emitenta Karšu apstrādes sistēmas dati par Darījumu tiks uzskatīti par pamatotu pierādījumu Darījuma faktam, ieskaitot Darījuma summu.
  • Ja Darījums tiek atcelts jebkādu iemeslu dēļ (piem., Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajos gadījumos), Tirgotājs atmaksā Lietotājam Darījuma summu vai tās daļu saskaņā ar Tirgotāja noteikto Darījumu atcelšanas kārtību.
  • Pārstāvis var noteikt Tirgotājus, kuru preču vai pakalpojumu apmaksa nav iespējama ar Karti. Ja šādi ierobežojumi tiek noteikti, informācija par tiem tiek uzskatāmi izvietota Infocentrā un pie attiecīgā Tirgotāja. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības Infocentrā pārliecināties par to, vai Karšu nepieņemšana ir paša Tirgotāja iniciatīva (tātad – neatbilstoša šiem Noteikumiem) vai Pārstāvja noteikta kārtība.
 5. Komisijas maksas
  • Par Kartes izsniegšanu un tās lietošanu tiek piemērotas Cenrādī noteiktās Komisijas maksas. Kartēm netiek piemērota gada maksa. Kartēm netiek piemērota atsevišķa maksa par elektroniskās naudas emisiju.
  • Komisijas maksas tiek noteiktas par papildus pakalpojumiem, kas tiek sniegti pēc Pircēja vai Lietotāja pieprasījuma, piemēram, par Kartes atjaunošanu, bojātas Kartes aizvietošanu, Kartes konta atlikuma apskatīšanu bankomātā u.tml.
  • Emitentam ir tiesības vienpusēji mainīt Komisijas maksas, nodrošinot to publicēšanu Rīga Plaza interneta vietnē un Cenrāža izvietošanu Rīga Plaza Infocentrā.
  • Komisijas maksas ir maksājamas skaidrā naudā vai ar bankas maksājuma karti pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas. Komisijas maksa var tikt ieturēta no Kartes konta atlikuma, Emitentam norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents maksājamajai Komisijas maksai, un attiecīgi samazinot Lietotāja prasījuma apmēru pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu, ja Kartes konta atlikums ir pietiekams Komisijas maksas samaksai.
  • Pēc Lietošanas termiņa beigām Kartei, kuras kontā elektroniskās naudas atlikums ir lielāks par 00, līdz katra mēneša pēdējai darba dienai tiks ieturēta Komisijas maksa par Kartes konta uzturēšanu, līdz elektroniskās naudas atlikums Kartes kontā sasniegs 0.00 un Kartes konts tiks slēgts.
 6. Pārskati par Darījumiem ar Karti
  • Pārskatu par visiem ar Karti veiktajiem Darījumiem Lietotājs var pieprasīt Rīga Plaza Infocentrā, aizpildot pieteikumu. Lietotājs saņem atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.
  • Informāciju par Kartes atlikumu Lietotājs var saņemt:
   • bez maksas Rīga Plaza Infocentrā tā darba laikā;
   • jebkurā diennakts laikā (izņemot pārtraukumus tehnisku iemeslu dēļ) Rīga Plaza vai Rīga Plaza interneta vietnē, ievadot Kartes numuru, kā arī piezvanot pa tālruņa numuru 67222 555 un nosaucot Kartes numuru;
   • samaksājot Cenrādī noteikto Komisijas maksu – jebkuras bankas bankomātā, uz kura ir MasterCard zīme, ievietojot tajā Karti un ievadot PIN kodu.
  • Informācija par Darījumiem ar Karti ir pieejama Kartes Lietošanas termiņa laikā un vismaz 1.5 gadu pēc Lietošanas termiņa izbeigšanās dienas Rīga Plaza Infocentrā un pie Emitenta.
  • Noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta un zīmoga.
 7. Karšu papildināšana
  • Kartes Nominālvērtība Kartes aktivizēšanas brīdī tiek fiksēta, un pēc Kartes iegādes to nav iespējams palielināt vai papildināt.
  • Nav iespējams apvienot vairāku Karšu atlikumus.
 8. Karšu Lietošanas termiņš, nederīgas un viltotas Kartes
  • Kartes Lietošanas termiņš tiek uzdrukāts uz Kartes. Karte ir derīga līdz pēdējam uz Kartes uzrādītajam datumam (ieskaitot) Rīga Plaza un attiecīgā Tirgotāja darba laika ietvaros.
  • Karte nav derīga, ja:
   • tās elektroniskās naudas atlikums ir vienāds ar 0,00 (nulle); vai
   • tai ir beidzies Lietošanas termiņš; vai
   • tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu vai arī tai ir mehāniski bojājumi, nav redzams kartes numurs, Nominālvērtība vai derīguma termiņš); vai
   • tā ir viltota vai tai ir viltojuma pazīmes.
  • Karte ir uzskatāma par viltotu, ja tās elektroniskās naudas atlikums ir lielāks par summu, kas ekvivalenta 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro), tās izskats/dizains neatbilst Rīga Plaza noteiktajam Karšu paraugam vai tai ir citas Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos aprakstītas viltojuma pazīmes.
  • Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams aizvietot ar derīgām Kartēm un to atlikums netiek atpirkts un tā ekvivalents eiro valūtā netiek izmaksāts Lietotājam.
  • Noteikumu 12.2.2. un 12.2.3 punktā noteiktajos gadījumos Karti var aizvietot ar jaunu, vēršoties ar atbilstošu pieteikumu Rīga Plaza Infocentrā un samaksājot Komisijas maksu.
 9. Karšu atjaunošana vai aizvietošana
  • Kartes Lietošanas termiņu ir iespējams atjaunot vienu reizi par 12 (divpadsmit) mēnešiem 3 (trīs) mēnešu laikā pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, samaksājot Komisijas maksu. Lietotājam apmaiņā pret nomaināmo Karti tiek izsniegta jauna Karte ar tādu pašu atlikumu, kāds bija nomainītajai Kartei, un ar Lietošanas termiņu 12 (divpadsmit) mēneši. Nomaināmo Karti Lietotājs nodod Rīga Plaza Infocentrā.
  • Mehāniski bojāta Karte, ar kuru nav iespējams norēķināties, var tikt aizvietota ar jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas nepārsniedz aizvietotās Kartes atlikumu.
  • Noteikumu 13.1. un 13.2.punktā minētajos gadījumos Lietotājam ir jārīkojas šādi:
   • Rīga Plaza Infocentrā jāaizpilda Kartes Lietotāja pieteikums;
   • Lietotājam, kas iesniedz pieteikumu, obligāti jānorāda sava kontaktinformācija, lai Rīga Plaza vai Emitenta pārstāvis var sazināties ar Lietotāju, ja rodas jautājumi saistībā ar pieteikumu;
   • Rīga Plaza vai Emitents izskata pieteikumu 2 (divu) Emitenta darba dienu (visas dienas, izņemot sestdienu un svētdienu, Latvijas Republikas svētku dienas, kā arī Emitenta noteiktās papildu brīvdienas, par ko informācija ir pieejama Emitenta interneta vietnē www.transactpro.lv) laikā no dienas, kad attiecīgo pieteikumu ir saņēmis Emitents;
   • pēc lēmuma pieņemšanas Rīga Plaza vai Emitenta pārstāvis sazinās ar Lietotāju, kas iesniedza pieteikumu, un vienojas par Kartes aizvietošanas kārtību vai paziņo Kartes aizvietošanas atteikumu.
  • Bojāta Karte netiek aizvietota ar jaunu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes.
  • Bojāto Karšu aizvietošana ar jaunām Kartēm tiek veikta Rīga Plaza Infocentrā, iesniedzot bojāto karti, samaksājot Komisijas maksu un uzrādot Kartes iegādi apliecinošu dokumentu. Minēto Komisijas maksu nepiemēro, ja Kartes bojājums ir radies Emitenta vai Pārstāvja vainas dēļ.
 10. Elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma saņemšana
  • Kartes Lietošanas termiņa laikā un 3 (trīs) gadu laikā pēc Lietošanas termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs iesniegt Rīga Plaza Infocentrā pieprasījumu Emitentam Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšanai un Kartes atlikuma izmaksāšanai bezskaidrā naudā. Lietotājs aizpilda noteiktas formas veidlapu, iesniedz Rīga Plaza Infocentrā Karti, pēc pieprasījuma uzrāda Kartes iegādi apliecinošu dokumentu un Lietotāja identifikācijas dokumentu, kā arī samaksā Komisijas maksu. Kartes atlikums netiek izmaksāts, ja tas nepārsniedz maksājamas Komisijas maksas apmēru, ja netiek iesniegta Karte, tiek konstatētas Kartes viltojuma pazīmes, tā ir bloķēta vai bojāta.
  • Elektroniskās naudas atpirkšanu un Kartes atlikumu ir iespējams pieprasīt un saņemt tikai vienreiz un tikai Kartes atlikuma pilnā apmērā (pēc Cenrādī norādīto attiecīgo komisijas maksu ieturēšanas); Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atpirkšana pa daļām nav iespējama. Pēc atlikuma izmaksas Karte tiek anulēta, Kartes konts tiek slēgts un Karte vairs nav izmantojama.
  • Pēc Noteikumu 14.1. punktā noteiktā termiņa notecēšanas Lietotājs zaudē prasījuma tiesības pret Emitentu par Kartes kontā esošās elektroniskās naudas atlikuma atpirkšanu; elektroniskās naudas atlikums tiek dzēsts, un tā ekvivalents naudā turpmāk netiek izmaksāts.
 11. Pretenzijas
  • Jebkādas pretenzijas par Kartes iegādi un Darījumiem ar Kartēm Pircējam un Lietotājam ir tiesības iesniegt Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā.
  • Pretenzijas var iesniegt Infocentrā, kā arī Emitentam bez Pārstāvja starpniecības.
  • Pretenzijas jāiesniedz rakstveidā, norādot pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, Kartes numuru, Darījumu vai datus, kurus pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju, un pretenzijas iesniedzēja prasījumu.
  • Pretenzijas par Darījumiem tiek izskatītas un tiek sniegta pamatota atbilde par pretenziju 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. Cita satura pretenzijas, kas saistītas ar Kartes iegādi vai tās lietošanu (tādas, kurās netiek apšaubīti Darījumi), tiek izskatītas atbilstoši Emitenta Sūdzību pārvaldības politikā noteiktajai kārtībai, kas ir pieejama Infocentrā, Emitenta birojā tā juridiskajā adresē un interneta vietnē www.transactpro.lv.
  • Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šo Noteikumu 15.4.punktā minētā termiņa vai kuras neatbilst šo Noteikumu 15.3.punkta prasībām, netiek izskatītas. Noteikumos paredzētajos gadījumos Pretenzijai jāpievieno Karte, ar kuru ir saistīta pretenzija.
  • Pircējam un Lietotājam ir pienākums pārbaudīt saņemtos čekus un kvītis nekavējoties pēc Kartes iegādes un Darījuma veikšanas.
  • Jebkuru nesakritību gadījumā par noteicošiem tiek uzskatīti Emitenta izmantotās karšu darījumu apstrādes sistēmas dati par Darījumiem un Karšu atlikumiem.
  • Ja pretenzija tiek atzīta par pamatotu, tad Emitents vai nu atjauno esošās Kartes darbību vai atlikumu vai nu izsniedz pretenzijas iesniedzējam jaunu Karti ar Nominālvērtību, kas atbilst pamatoti atlīdzināmajai summai.
  • Ja pretenzija tiek atzīta par nepamatotu, tad pretenzijas iesniedzējam ir pienākums samaksāt Komisijas maksu par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu saskaņā ar Cenrādi. Emitentam ir tiesības Komisijas maksu ieturēt no Kartes atlikuma, norakstot no Kartes konta elektronisko naudu apmērā, kas ekvivalents Komisijas maksai, un atbilstoši samazinot Lietotāja prasījuma tiesību pret Emitentu par elektroniskās naudas atpirkšanu.
 12. Emitenta un Pārstāvja tiesības un atbildība
  • Pārstāvis atbild tikai par Noteikumos aprakstīto savu pienākumu izpildi, Emitenta pienākumi papildu ir definēti Emitenta Priekšapmaksas dāvanu karšu lietošanas noteikumos.
  • Emitents vai Pārstāvis neatbild par Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību vai atbilstību.
  • Jebkurā gadījumā Emitenta atbildība ir ierobežota ar attiecīgās Kartes atlikuma summu.
 13. Personas datu apstrādes noteikumi
  • Pircēju un Lietotāju personas dati un interneta vietnē reģistrēto Karšu pirkumu dati tiek apstrādāti (tas ir, glabāti un izmantoti) atbilstoši Regulas prasībām.
  • Apstrādātājs veic Pircēju un Lietotāju iesniegto personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un atbilstoši tā noteiktajiem mērķiem un apjomam, lai nodrošinātu šajos Noteikumos noteikto pakalpojumu sniegšanu un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi. Pārzinis un Apstrādātājs veic Pircēju iesniegto personas datu apstrādi atbilstoši Regulas prasībām personas datu apstrādei.
  • Pārzinis un Apstrādātājs nodrošina visus ar personu datu aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos no tīšiem bojājumiem, prettiesiskas izplatīšanas un citām nelikumīgām darbībām, kā arī negadījumiem. Apstrādātājs bez iepriekšējas rakstiskas Pārziņa atļaujas nepiesaista citu apstrādātāju Pircēju un Lietotāju iesniegto personas datu apstrādei.
  • Pārzinis un Apstrādātājs ir tiesīgi veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo Noteikumu izpildei, Pakalpojumu sniegšanai, kā arī Pārzinim un Apstrādātājam saistošu normatīvo aktu un uzraudzības un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.
  • Pārzinis un Apstrādātājs ir tiesīgi izmantot iesniegtos personas datus un informāciju šādiem mērķiem:
   • saziņai ar Pircēju un Lietotāju vai to norādīto personu attiecībā uz Pircēja veikto pirkumu vai ar to saistītiem jautājumiem – pakalpojumu sniegšanai, pamatojoties uz personas piekrišanu tā iesniegto datu apstrādei;
   • Pircēja, Lietotāja, Karšu saņēmēja identifikācijai – pakalpojuma sniegšanai un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei;
   • pirkumu statistikas veidošanai – Pārziņa un Apstrādātāja komerciālajiem mērķiem, pamatojoties uz personas piekrišanu tā iesniegto datu apstrādei.
  • Pārzinis un Apstrādātājs garantē, ka Pircēja un Lietotāja sniegtie personas dati tiks izmantoti tikai šajos Noteikumos un normatīvajos aktos minētajiem mērķiem.
  • Pārzinis un Apstrādātājs ir tiesīgi nodot interneta vietnes uzturēšanas un darbības nodrošināšanas funkcijas un šiem mērķiem nepieciešamos Pircēju un Lietotāju iesniegtos datus interneta vietnes uzturēšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
  • Pārzinis un Apstrādātājs un interneta vietnes izstrādātāji ir tiesīgi savstarpēji nodot Pircēja un Lietotāja iesniegtos personas datus, ciktāl tas nepieciešams saistībā ar interneta vietnes pilnveidošanu, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu, kā arī šo Noteikumu un normatīvo aktu prasību izpildi.
  • Vienlaikus ar šiem Noteikumiem personas datu apstrādes principi un kārtība, kādā Pārzinis un Apstrādātāji veic personas datu apstrādi, kā arī personas tiesības ir aprakstītas dokumentā “Privātuma politika”, kurš ir pieejams interneta vietnē rigaplaza.lv.
 14. Strīdu izskatīšana un piemērojamais likums
  • Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Prasību vai pretenziju gadījumā Pircējs un Lietotājs ir tiesīgs vērsties nepastarpināti pie Emitenta vai arī iesniegt tās rakstveidā Infocentrā, adresējot tās Emitentam. Sūdzības tiks izskatītas Emitenta Sūdzību pārvaldības politikā noteiktajā kārtībā.
  • Visi strīdi, kas Emitentam, Pārstāvim, Pircējam un Lietotājam rodas sakarā ar Kartēm vai Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, un ko tie nav atrisinājuši vienojoties, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā.
 15. Noslēguma noteikumi
 • Veicot samaksu par Karti vai parakstot Karšu iegādes līgumu, Pircējs noslēdz Dāvanu kartes iegādes līgumu, ar šo brīdi Pircējam ir saistoši visi Dāvanu kartes līguma noteikumi, tai skaitā Noteikumi; Pircējs ar šādām darbībām apliecina, ka ir iepazinies ar Dāvanu karšu līguma noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt

“RĪGA PLAZA” DĀVANU KARŠU CENRĀDIS

Spēkā no 10.07.2019.  

Pakalpojums

Komisijas maksa1

Kartes izsniegšana

Bezmaksas

Pirkumu komisija

Bezmaksas

Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana Rīga Plaza Infocentrā, pa tālruni un internetā

Bezmaksas

Informācijas par Kartes konta atlikuma saņemšana bankomātos (iespējams tikai Latvijā)

EUR 0,75

Kartes atjaunošana vai aizvietošana

EUR 7,50

Kartes konta uzturēšana pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām

EUR 1,00 mēnesī

līdz konta atlikums sasniedz € 0

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana

EUR 20.00

Skaidras naudas izsniegšana

Nav paredzēta

Kartes konta izraksta izsniegšana2

EUR 1,50

Darījumu pamatojošo dokumentu pieprasīšana

EUR 7,50

Kartes atlikuma izmaksāšana un Kartes konta slēgšana3

EUR 10,00

Pārskaitījuma veikšana uz Lietotāja kontu, kas atvērts

- Transact Pro;

- citā finanšu iestādē Eiropā

Bezmaksas

EUR 2,00

1 – PVN netiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības likuma 52. panta pirmās daļas 21. apakšpunktam.
2 – komisijas maksa tiek piemērota Dāvanu kartēm, ja konta izrakstu pieprasa biežāk par reizi mēnesī vai ja to pieprasa pēc Lietošanas termiņa beigām.
3 – Komisijas maksa netiek piemērota, ja elektroniskās naudas atpirkšana un Kartes atlikuma izmaksa tiek pieprasīta pēc Kartes Lieto